Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De raad kan besluiten nemen die van de voorstellen van het college van B&W afwijken. Een dergelijk besluit heet een amendement.
Een amendement is een voorstel tot wijziging van een conceptbesluit dat in de raadsvergadering aan de orde is. Elke ontwerpbeslissing en ontwerpverordening die is geagendeerd voor de raadsvergadering is amendeerbaar. Aanneming van het amendement door de (meerderheid van de) raad is een raadsbesluit

In de besluitenlijst staan alle besluiten die de gemeenteraad heeft genomen per vergadering.
De dag na de raadsvergadering wordt de besluitenlijst van de afgelopen vergadering geplaatst.

De handreiking bestaat uit documenten, die belangrijk zijn voor raads- en commissieleden. Ook is hier informatie opgenomen voor burgers over het spreekrecht, het burgerinitiatief en de manier waarop de gemeenteraad omgaat met de privacy van burgers bij openbare publicatie van documenten.

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring van een raadslid of raadsleden over een onderwerp, waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.

Het college van B&W stuurt na elke collegevergadering een nieuwsbrief aan de raad. De belangrijkste besluiten van het college worden in deze nieuwsbrief toegelicht.

Een raadslid kan aan het college van B&W of de burgemeester schriftelijk vragen stellen over onderwerpen die tot de bevoegdheid van het college van B&W of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is informatief.
Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen.