Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve commissie

Extra informatieve commissie

woensdag 17 april 2024

19:30 - 21:49
Locatie

Raadszaal, Ambtmanstraat 13 Tiel

Voorzitter
T. van Oostrom
Toelichting

Welkom!
Tijdens de informatie commissie bent u als inwoner, belanghebbende en/of andere betrokkene van harte welkom om met raads- en commissieleden in gesprek te gaan. Dit kan over geagendeerde onderwerpen, maar tijdens informatieve commissies kan ook het woord worden gevoerd over niet-geagendeerde onderwerpen. Dit om de dialoog tussen inwoners en de gemeenteraad zo goed mogelijk te faciliteren. Wel horen wij dit op de griffie graag, zodat we u zo goed mogelijk kunnen begeleiden naar- maar ook tijdens- de vergadering.


De raad van Tiel kent in dit kader twee varianten: meespreken of inspreken.
1. Meespreken
U kunt met raads- en commissieleden in gesprek. Over en weer kan er technische informatie worden uitgewisseld.
Alle betrokkenen worden dus in de gelegenheid gesteld om met elkaar van gedachten te wisselen op technische feiten/inhoud.
2. Inspreken
Ook kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Bij het inspreekrecht kunt u de raads- en commissieleden maximaal 5 minuten toespreken. De raads- en commissieleden kunnen u vervolgens technische vragen stellen.


Let op: geen politiek bedrijven!
De informatieve commissie is bedoeld om technische informatie uit te wisselen, tijdens deze vergadering worden er geen politieke standpunten ingenomen.


Aanmelden
Wenst u mee te spreken of gebruik te maken van het inspreekrecht? Dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 17 april 12:00 uur aanmelden bij de griffie via het mailadres griffie@tiel.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2
  Spreekrecht - 19:31
 3. 3
  Vaststellen agenda d.d. 17 april 2024 - 19:32
 4. 4

  Tijdens de besluitvoorbereidende commissie d.d. 13 december 2023 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel toetsingskader huisvesting arbeidsmigranten besproken.
  Op dat moment bleek er vanuit de raads- en commissieleden behoefte te zijn aan meer technische informatie, alvorens tot besluitvorming over te gaan. Zodoende is door de voorzitter het procesvoorstel gedaan om de besluitvorming over het toetsingskader uit te stellen en aanvullende vragen via de griffie in te dienen.


  Inmiddels heeft de beantwoording van de aanvullend gestelde vragen plaatsgevonden en heeft het presidium verzocht om dit onderwerp een gehele vergadercyclus te laten doorlopen.


  De raads- en commissieleden zullen in technische zin geïnformeerd worden over het onderwerp huisvesting internationale werknemers.

 5. 5

  De gemeente Tiel wil een excellente dienstverlener zijn voor haar inwoners en partners. In de Visie op Excellente Dienstverlening worden de keuzes omschreven om tot een betere dienstverlening te komen.


  In de startnotitie worden de inhoudelijke uitgangspunten beschreven voor de visie en het proces om tot deze visie te komen. De startnotitie geeft richting aan de visie, maar is niet in beton gegoten. De gemeente wil hierover in gesprek met de gemeenteraad, inwoners en partners.


  De raads- en commissieleden worden geïnformeerd over de Visie op Excellente Dienstverlening en de Startnotitie Visie op Excellente Dienstverlening.

 6. 6

  In de besluitvoorbereidende commissie d.d. 10 april heeft uw commissie besloten om dit agendapunt te agenderen voor deze informatieve commissie voorafgaand aan de bespreking in de raadsvergadering d.d. 24 april 2024. 
  U wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan deze commissie -via de griffie- technische vragen te stellen, zodat deze extra informatieve sessie beter kan worden voorbereid. 


  N.B. het raadsvoorstel en raadsbesluit zijn enkel voor de volledigheid en ter kennisname toegevoegd. Er wordt op deze avond, indachtig het voorgaande, dus enkel technisch met elkaar van gedachten gewisseld over dit onderwerp.

 7. 7
  Sluiting van de vergadering - 21:48